ติดต่อเรา

คุณสมบัติของการรับงานวิศวกร

งานวิศวกร เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งต้องอาศัยทั้งความรู้ และความสามารถเฉพาะทาง ซึ่งเป็นเรื่องไม่อาจฝึกกันได้ง่าย ๆ  เนื่องจากเป็นงานที่รวมเอาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน  นอกจากนี้วิศวกรบางสาขาจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรอีกด้วย

งานวิศวกรมีอยู่ด้วยกันถึง 8 สาขา ดังนี้

 • งานวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • งานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 • งานวิศวกรรมเครื่องกล
 • งานวิศวกรรมโยธา
 • งานวิศวกรรมอุตสาหการ
 • งานวิศวกรรมเคมี
 • งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • งานวิศวกรรมเหมืองแร่

คุณสมบัติของการรับงานวิศวกร และสิ่งที่วิศวกรพึงมี

 • ความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงานเราอาจต้องพบเจอปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ เข้ามารุมเร้า เพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ จึงเป็นผู้ช่วยสำคัญในการจะทำให้สามารถมองหาวิธีการใหม่ๆ ในการทำงาน และแก้ปัญหาเหล่านั้นไปได้
 • ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาช่วยคิดวิเคราะห์งาน รวมทั้งออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
 • ทักษะทางเครื่องจักรกล วิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องกลเป็นอย่างดี ถ้าวิศวกรไม่อาจเข้าใจอุปกรณ์ซึ่งจะช่วยในการทำงานแล้ว การทำงานก็อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นัก
 • การทำงานเป็นทีม ในโครงการใหญ่ๆ สักโครงการหนึ่ง การใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลอาจไม่เพียงพอ ต่อการทำงาน เพราะการทำงานให้ออกมาดี จนนำไปสู่ความสำเร็จนั้น วิศวกรจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นให้ได้ดี ต้องเปิดใจสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ด้วยเช่นกัน

งานวิศวะต้องทำอะไรบ้าง ?

งานของวิศวกรมีการใช้ความหลากหลาย รวมทั้งหน้าที่ซึ่งมีเยอะแยะมากมาย แตกต่างกันไปตามแต่ล่ะรูปแบบ นอกจากนี้ลักษณะของงานวิศวกรในแต่ละสาย  ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบของงาน จะมุ่งไปที่ การออกแบบ , คิดวิเคราะห์ , การพัฒนา โดยแบ่งออกเป็นคร่าวๆ ได้ดังนี้

 • มีหน้าที่ ออกแบบ วางแผน รวมทั้งสั่งก่อสร้างอาคารรวมถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ยังลามไปจนถึงโรงงาน หรือสถานที่ประกอบการอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่วิเคราะห์ รวมทั้งหาแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ ให้มีความเหมาะกับงาน สิ่งแวดล้อม และผู้คนที่จะมาใช้งาน
 • เลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน วิศวกรจำเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่ตนกำลังทำอยู่
 • นอกจากนี้งานส่วนหนึ่งยังต้อง อยู่กับการแก้ปัญหาด้วยเช่นกัน เนื่องจากเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้อยู่ อาจมีปัญหาเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นวิศวกรจึงจำเป็นต้องรับมือกับปัญหาส่วนนี้ด้วย ไม่ว่าจะทั้งการ ตรวจสอบ ทดสอบ รวมไปถึงการประเมินเวลา ในการดำเนินการงานของแต่ละโครงการ ว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่  เห็นได้ชัดว่ากว่าจะทำงานทางด้านวิศวกรนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยๆ หากแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป หากเราเป็นคนมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงแล้ว การจะได้ทำงานด้านวิศวกรนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนัก